Kvalitets- och Miljöpolicy

KVALITETS- OCH MILJÖPOLICY

Kvalitetspolicy


FM Telekraft AB levererar tjänster som uppfyller våra kunders krav. Vi strävar efter nära samarbete med kunder och leverantörer för att effektivt leverera tjänster och ständigt förbättra kvalitén.

Vi uppnår vår kvalitetspolicy genom att:


Våra medarbetare har ett personligt åtagande att säkerställa kvalitet i våra tjänster.


Uppfylla kundens förväntningar genom kompetent utförande av uppdrag inom de tids- och kostnadsramar som gäller för respektive projekt.


Våra medarbetare har god kännedom om och tillämpar gällande lagar och regler som berör vår verksamhet, samt följer de bestämmelser som gäller hos kunden.


Utföra arbeten med engagemang, rätt kompetens och med bra rutiner.


Använda egenkontroller och checklistor för dokumentation av uppdragen.

     

Våra medarbetare utbildas kontinuerligt.


Arbeta med erfarenhetsåterkoppling för att ständigt förbättra våra rutiner, mallar och dokument.


Miljöpolicy


FM Telekraft AB bedriver installation av el- och kraftanläggningar. Våra kunder finns främst inom Telecomindustrin. FM Telekraft AB har ingen tillverkning utan installerar utrustning som kunden tillhandahåller. Installationsmaterial köper vi in från miljö- och kvalitetcertifierade grossister som vi har avtal med.


Vi på FM Telekraft AB är miljömedvetna och vill arbeta på sådant sätt att den negativa påverkan på miljön blir så liten som möjligt.


Vi ska undvika miljöfarliga produkttyper som finns på kemikalieinspektionens lista över farliga ämnen. I de fall ett sådant ämne måste användas ex. lim eller lösningsmedel så ska de direkt efter användandet lämnas på närmaste miljöstation. Det får inte förvaras i bilar eller på lager.


Vår största miljöpåverkan är person- och materialtransporter.

Vid köp av transportbilar ska stor vikt läggas på lågt koldioxidutsläpp i förhållandet till storlek på bilarna. Målet är att ständigt minska koldioxidutsläppet varje gång vi förnyar

bilparken.


Vi ska beställa ut material i god tid så vi kan nyttja grossisternas slingbilar och på det viset minska miljöpåverkan.  Vi ska planera jobben på ett sådant sätt att det blir så få transporter som möjligt.


Samåkning ska alltid ske när det är möjligt.


Allt avfall ska sorteras och lämnas in till av kunden godkända och certifierande återvinningsställen, annars Stena Recycling där FM Telekraft AB har avtal.